Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht

Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent.

Het rapport waar dat uit blijkt is door DirkSiert Schoonman van de Unie van Waterschappen overhandigd aan directeur-generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. STOWA, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben CE Delft en Deltares gevraagd het nationaal potentieel van aquathermie in beeld te brengen.

‘Thermische energie uit oppervlaktewater heeft een potentieel van ongeveer 150 petajoule per jaar, ruim 40 procent van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving van 350 petajoule per jaar. Dat is meer dan inschattingen uit eerdere studies’, aldus Peter Struik van Rijkswaterstaat. Naast het oppervlaktewater heeft ook het afvalwater in Nederland een grote thermische potentie, met een economisch potentieel van circa 56 petajoule. Thermische energie uit drinkwater heeft een beperkter technisch potentieel van circa 46 petajoule, wat vooral lokaal heel interessant kan zijn.

De potenties van de verschillende vormen van aquathermie zijn niet bij elkaar op te tellen, omdat ze deels overlappen. Aanvullende analyses zijn nodig om het exacte gezamenlijk potentieel te bepalen. DirkSiert Schoonman: ‘Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Een van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. In de Nederlandse delta is veel oppervlaktewater beschikbaar, dat in de zomer opwarmt en in de winter afkoelt. Deze warmte en koude kan aan het oppervlaktewater onttrokken worden om gebouwen en ruimten te verwarmen en te koelen.’

De waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen deze duurzame energiebron aan gemeenten of woningcorporaties ter beschikking stellen als alternatief voor aardgas. Juist voor de Warmtetransitieplannen die gemeenten uiterlijk in 2021 moeten opstellen, is het belangrijk deze bron goed te ontsluiten. Er is veel bebouwing met water in de buurt en het heeft weinig ruimtelijke impact. Er zijn al diverse succesvolle voorbeelden in de regio. De gemeenten Katwijk en Drimmelen kregen een rijkssubsidie toegekend om aquathermie in te zetten voor aardgasvrije wijken.

bron: groenecourant.nl

Share