Veel gestelde vragen

INDIVIDUELE HUISHOUDENS

Ieder aangesloten huishouden krijgt een eigen joule-meter die meet hoeveel warmte de woning heeft afgenomen. Als u veel warmte gebruikt, betaalt u ook meer. Gebruikt u weinig, dan betaalt u minder. Daarom heeft isoleren nog steeds zin. Naast de kosten voor de afgenomen warmte betaalt u ook vastrecht.

Goede isolatie is zeker aan te raden voor elk huis, sommige maatregelen verdient u altijd terug! Laat eerst een gratis scan van uw huis maken door de Energie Coöperatie.
Helaas is niet elk huis makkelijk te isoleren. Het uitgangspunt van Warm Heeg is dat elke woning voldoende warmte moet kunnen afnemen om de woning warm te krijgen, ook de moeilijker isoleerbare woningen. Een minder goed geïsoleerde woning heeft een hogere warmtevraag en zal dus ook in het geval van een warmtenet meer betalen voor warmte dan een woning die goed geïsoleerd is.

Overweeg de mogelijkheid van het huren van een ketel.

Nee, een zonneboiler kan blijvend worden ingezet voor de warmwatervoorziening.

Nee, dat maakt niet uit. Zowel radiatoren als vloerverwarming kunnen op het warmtenet aangesloten worden.

Ja, via een warmtewisselaar zorgt het warmtenet ook voor verwarming van het kraanwater.

Van het aardgas af betekent elektrisch koken. We hopen alle huishoudens een oplossing op maat te kunnen bieden. Het elektriciteitsverbruik van de huishoudens die overstappen van koken op gas naar elektrisch zal hierdoor toenemen.

Nee, de warmtewinning werkt met verschillende gesloten watercircuits die warmte aan elkaar doorgeven via warmtewisselaars. Het water uit het Hegermeer geeft haar warmte af in de machinekamer van het dorp en stroomt daarna weer terug naar het meer. Via meerdere stappen wordt de warmte uiteindelijk doorgegeven aan het waternet van de woning.

Nee, u mag zelf bepalen of u gebruik wilt maken van het aanbod om aangesloten te worden op het warmtenet. Het kan wel zo zijn dat latere aansluiting hogere kosten met zich meebrengt dan aansluiting in het begin.

Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. In een latere fase zal dit helder worden.

HET WARMTENET

Het water in het warmtenet zal een temperatuur hebben van 70 à 80 graden. Daarmee kunnen zowel het huis als het tapwater verwarmd worden. In huis is extra verwarming van het water niet nodig.

Het is duur om dubbele leidingen aan te leggen voor verschillende temperaturen. Misschien is het wel mogelijk om meerdere kleine netten bij verschillende clusters woningen aan te leggen, elk met eigen bron. Uit onderzoek moet blijken of dit een interessante optie is.

Het is mogelijk om in de zomer kouder water aan te leveren om huizen en bedrijfsgebouwen een paar graden koeler te maken. Het is echter duur om dubbele leidingen aan te leggen. Omdat niet alle huizen in Heeg geschikt zijn voor deze manier van koeling, wordt deze extra investering op dit moment niet als kansrijk beschouwd.

Het water koelt iets af, maar de leiding is zodanig geïsoleerd dat dit maar om een paar graden gaat. Er blijft voldoende warmte over voor alle huizen.

Het water uit het Hegermeer zal de woningen niet rechtstreeks verwarmen. In de zomer wordt warmte aan het meer onttrokken en opgeslagen in grondwater. Via warmtewisselaars wordt deze warmte in de winter overgedragen op het water in het warmtenet. Dankzij warmtepompen wordt het water in het warmtenet zó warm dat het de huizen kan verwarmen.

Ja, er zal een extra systeem komen dat zelfstandig kan bijschakelen bij (gedeeltelijke) uitval van het hoofdsysteem. Leidingen worden niet dubbel uitgevoerd.

We verwachten dat we één systeem zullen aanleggen maar uit lopend onderzoek moet nog blijken of dit inderdaad de meest efficiënte oplossing is.

Een goede inschatting hiervan wordt nog berekend. Uitgangspunt is dat we alle benodigde elektriciteit uiteindelijk zelf op duurzame wijze gaan opwekken.

Ja, in Nederland zijn al 350.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Dat zijn veelal nieuwbouwwijken.
Ook is er veel informatie beschikbaar over de vele warmtenetten in Denemarken. Bijna 70% van de dorpen in Denemarken heeft een vorm van een warmtenet. De bronnen van deze warmtenetten zijn divers, bijvoorbeeld bedrijfswarmte of vergisting. Denen zijn er veelal blij mee: het is goedkoper en juist door de lokale schaal ook heel betrouwbaar.

Ja, in Wageningen worden enkele grotere gebouwen verwarmd met behulp van warmte uit de stadsgracht. Dichterbij, in Heeg, wordt It Sylhûs verwarmd met warmte uit het Hegermeer. Beide systemen werken naar tevredenheid.

EFFECTEN OP HET HEGERMEER

De ervaringen in Wageningen waar warmte uit stadsgrachten wordt gehaald, zijn positief. Het verbetert de waterkwaliteit: door afkoeling van het water is sprake van minder algengroei, het pompen levert meer doorstroming op. In Wageningen betreft het wel een vrij klein stuk water.
In Heeg is het waterbassin groter, hier verwacht men minder van dit soort positieve milieueffecten te merken. Het Wetterskip zal de effecten onderzoeken. Dit is van groot belang omdat in de Friese energiestrategie (2017) wordt verwacht dat in de toekomst 25% van de warmte in Friesland op deze manier gewonnen gaat worden. Deze verwachting is anno 2019 al naar 50% bijgesteld.

Nee, Heeg is het eerste dorp met een dergelijk initiatief; de provincie en het Wetterskip kijken dan ook scherp mee. Er is wel belangstelling getoond vanuit andere dorpen. De ervaringen van Heeg zullen met andere dorpen worden gedeeld.

UITVOERING

Ja, om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en de overlast te beperken, hebben we daarover goed contact met gemeente en zullen we alle kansen om werkzaamheden te combineren, benutten. (bijvoorbeeld bij rioleringswerkzaamheden, glasvezelaanleg, etc)

In het najaar van 2019 wordt Fase 1 afgerond. Bij een positief uitkomst van deze fase verwachten we dat de daadwerkelijke start van de aanleg van het warmtenet in 2021 zal zijn.

FINANCIEN, EIGENDOM EN BEHEER

Dat is wel de bedoeling, we worden zelf eigenaar en zorgen er voor dat beheer en onderhoud professioneel worden uitgevoerd. Zo gaan we specialistische werkzaamheden als onderhoud uitbesteden.

De nieuwe collectieve organisatie gaat niet zelf warmte/energie leveren, daar is een vergunning voor nodig die je niet zomaar krijgt. We hebben in het noorden echter al EnergieVanOns, de leverancier van lokale energie en in handen van de bestaande Friese energie coöperaties. De coöperatie in Heeg is mede-eigenaar van die leverancier. Daarmee gaan we in gesprek voor het leveren van de warmte. Ook hier geldt natuurlijk: het moet betrouwbaar, efficiënt en professioneel zijn.

Bij bijna alle diensten die het collectief wil aanbieden of zelf moet gebruiken, zal gekeken worden wat in het dorp zelf geregeld kan worden en wat moet worden uitbesteed. De verantwoordelijkheid voor goed beheer ligt bij het bestuur.

Ja, dat is de bedoeling. Hoe dat precies zal gebeuren wordt nog onderzocht.

We willen uiteindelijk zelf de aanleg en exploitatie betalen, met subsidies en geleend geld. We onderzoeken mogelijkheden om financiering te krijgen uit bijvoorbeeld duurzaamheidsfondsen, rijkssubsidieregelingen, etc. Er is behoorlijk wat geld beschikbaar voor dit soort collectieve projecten. Als dorp met steun van de gemeente en de provincie kom je voor dit soort goedkope financiering in aanmerking. Er zijn nu al partijen in beeld die ons financieel willen ondersteunen. De bedoeling is dat wij de risico’s goed in kaart brengen en met financiële partijen afspraken maken om het collectief leningen te verstrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Het is niet de bedoeling dat één of meer partijen winst gaan maken op dit grote project. Alle betrokken bedrijven, banken en specialisten zullen gewoon betaald worden voor hun inzet of voor de risico’s die genomen worden. Ook het collectief zal geen winst maken anders dan dat het voldoende financiële buffers zal aanhouden voor herinvesteringen, onderhoud en onvoorziene kosten.

Load More

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Stel uw vraag

Aarzel niet, stel uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.