De takomst wer in stapke tichterby foar Heech

Heech wol it earste ierdgasfrije doarp fan Fryslân wurde. Dêroer is tongersdei yn it doarp in yntinsjeferklearring ûndertekene. Earder waard al bekend dat der in ûndersyk komt nei it ferwaarmjen fan it doarp mei help fan wetter út de Hegemer Mar. Sûnt tongersdei is de komst fan dat ûndersyk no ek offisjeel in feit.

07-03-2019, Heeg, Heechhus, ondertekening intentieverklaring “Warm Heeg”, vlnr Michiel Schrier (gedeputeerde Provincie Fryslan), Erik Faber (wethouder Gemeente Sudwestfryslan), Egbert Berenst (Wetterskip Fryslan), John van de Velden (Plaatselijk Belang Heeg), Gerard van den Laan (Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.)
foto; Simon Bleeker GSWF

Yn 2050 moatte alle hûzen en gebouwen yn Nederlân fan it gas ôf. Wethâlder Erik Faber fan Súdwest Fryslân tinkt dat der in soad leard wurde kin fan wat der no yn Heech bart.

Foar it ûndersyk wurdt sjoen oft de nije wize fan mienskiplik ferwaarmjen wol út kin. Boppedat wurdt de reewilligens fan de Hegemers peilt om hjir oan mei te dwaan.

bron: Omrop Fryslân

Share