Organisatie

In 2018 legde de gemeente Sudwest-Fryslân in haar duurzaamheidsagenda de doelstelling vast dat alle woningen in de gemeente in 2030 van het aardgas af moeten zijn. Wij, leden en bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam Heeg, stelden onszelf de vraag: wachten we af tot andere partijen over ons gaan besluiten en het voor ons gaan regelen of nemen we zelf initiatief?
Al in 2012 namen wij ons voor, in onze Duurzame Dorpsvisie, energieneutraal te zijn in 2025. Het besluit was dan ook snel genomen: we nemen zelf initiatief om met het hele dorp onafhankelijk te worden van het aardgas. Dit initiatief hebben wij Warm Heeg genoemd.

Bewonerswerkgroepen

Medio 2019 hebben we twee bewonerswerkgroepen opgestart rond de thema’s Draagvlak en Techniek.
De werkgroepleden denken mee over de toe te passen techniek, communicatie naar het dorp, uit te voeren acties en andere relevante zaken. Mogelijk richten we in het vervolgtraject nog meer werkgroepen op.

Bewoners die dat willen kunnen zich daarbij aansluiten.
Verslagen van de werkgroepoverleggen vind je hier.

Leden Werkgroep Draagvlak: Gerard van der Laan, Idske Koopmans, Lieuwe van der Pol, Maaike van Heeren, Marijke Witbraad, Michiel van Barneveld.
Leden Werkgroep Techniek: Erik Klijn, Hielke Hettinga, Hotze Jongstra, Hugo Brouwer, Ids Groen, Rudy Gerritsma, Ruud de Groot, Sjoerd Talstra, Wim Schurer, Hans Ritzema.

Stuurgroep en trekkers

We werken in dit project samen met drie overheden: gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.
Vertegenwoordigers van deze drie overheden zitten zowel in de stuurgroep als in het projectteam van Warm Heeg. Sjoerd Ypma en Lucie Gelderblom, beide inwoners van Heeg, trekken de dagelijks uitvoering van Warm Heeg. Stukken van de stuurgroepvergaderingen vind je hier.

Stuurgroepleden: Idske Koopmans (Energiecoöperatie Heeg), Jack van den Berg (Energiecoöperatie Heeg), Erik Faber (wethouder gemeente SWF), Sietske Poepjes (gedeputeerde provincie Fryslân), Annet van der Hoek (lid dagelijks bestuur WetterskipFryslan). Niet op de foto: Helga Kooystra (Plaatselijk Belang Heeg)
Werkgroepleden: Arjan van den Hoogen (Wetterskip), Bram Hulsman (provincie), Sjoerd Ypma (Heeg), Sybrand Frietema (Energiewerkplaats), Lucie Gelderblom (Heeg), Wim IJkema (gemeente SWF